SOTKIAN VALIMO OY

Olem­me pie­ni per­hey­ri­tys Pir­kan­maal­la, Akaan Sot­kial­la, noin 50km Tam­pe­reel­ta.
Jat­kam­me Lapin­lei­mu oy:n 1952 aloit­ta­maa valu­toi­min­taa ja olem­me eri­kois­tu­neet käsi­työ­nä teh­tä­vään kokil­li­va­luun ja valu­tuot­tei­den jäl­ki­kä­sit­te­lyyn.

PALVELUT

Alumiini valimo

Valam­me alu­mii­ni­kap­pa­lei­ta kokil­li­va­lu­na, eli ns. kes­to­muot­ti­va­lu­na. Kokil­li­va­lu sopii lois­ta­vas­ti tuot­teil­le jot­ka ovat mak­si­mi­pai­nol­taan n.2kg ja sar­ja­ko­koi­hin 50–2000kpl välil­tä.

Käyt­tä­mäm­me alu­mii­ni­laa­tu on Kuusan­kos­ki oy:n val­mis­ta­maa G ALSi-12. Emme vala romus­ta. Näin var­mis­tam­me tasa­laa­tui­set tuot­teet.

Vah­vuu­tem­me pie­ne­nä vali­mo­na on nopeat ja jous­ta­vat toi­mi­tusa­jat. Jos asiak­kaal­la on jo val­mis muot­ti, pys­tym­me aloit­ta­maan tuo­tan­non vaik­ka heti. Jos val­mis­ta muot­tia ei vie­lä ole, tai se vaa­tii kor­jaus­töi­tä voim­me suo­si­tel­la pit­kä­ai­kai­sia yhteis­työ­kump­pa­nei­tam­me.

Valet­ta­vat kap­pa­leet voi­daan myös jäl­ki­kä­si­tel­lä meil­lä. Tuot­tei­den hion­nat, porauk­set, pis­te­hit­sauk­set, pie­ni­muo­toi­set koneis­tuk­set ja mär­kä­maa­lauk­set, sekä mah­dol­li­set lasi­kuu­la­pu­hal­luk­set onnis­tu­vat saman katon alla. Tar­vit­taes­sa myös kokoon­pa­nem­me, varas­toim­me, pak­kaam­me ja lähe­täm­me tuot­tee­si suo­raan asiak­kail­le.

Pakkaus, pussitus ja varastointi

Tar­vit­see­ko tuot­tee­si myyn­ti­pak­kauk­sen? Kaut­tam­me onnis­tuu pus­si­tuk­set ja pak­kauk­set oman näköi­sel­lä sul­ki­ja­pah­vil­la, tar­vit­ta­vil­la tar­roil­la ja mer­kin­nöil­lä. Voim­me paka­ta tuot­teet asiak­kaan jo ole­mas­sa ole­viin pak­kaus­tar­vik­kei­siin, tai hoi­taa kai­ken asiak­kaan puo­les­ta. Tar­vit­taes­sa myös varas­toim­me tuot­tee­si ja lähe­täm­me ne suo­raan asiak­kail­le.

Lasikuulapuhallus

Lasi­kuu­la­pu­hal­luk­ses­sa käy­te­tään hie­no­ja­kois­ta jau­ho­mais­ta lasia, joka puh­dis­taa soo­da­pu­hal­lus­ta teho­kaam­min kovan mate­ri­aa­lin­sa ansios­ta ja on hiek­ka­pu­hal­lus­ta hel­lä­va­rai­sem­pi puh­di­tus­me­ne­tel­mä.

Lasi­kuu­la­pu­hal­lus­ta käy­te­tään esi­mer­kik­si ruos­tu­mat­to­man teräk­sen puh­dis­tuk­ses­sa ja kiil­lo­tuk­ses­sa, jol­loin pin­nas­ta pois­te­taan hit­sauk­sen tai muun läm­pö­kä­sit­te­lyn aiheut­ta­man sävye­rot sekä mah­dol­li­set kuo­na-aineet.

Lasi­kuu­la­pu­hal­lus sovel­tuu hyvin seu­raa­vil­le pin­noil­le: teräs, alu­mii­ni, kevyt­va­lu­ma­te­ri­aa­lit, valu­rau­ta, kupa­ri , sin­ki­tyt pin­nat, lasi, muu­ta­mat muo­vi­laa­dut , ruos­tu­ma­ton teräs, eri­lai­set puu- ja kivi­pin­nat. Lasi­kuu­la­pu­hal­let­tu pin­ta on siis­ti. Lopul­li­seen pin­nan kar­heu­teen vai­kut­taa mate­ri­aa­li ja sen omi­nai­suu­det. Lasi­kuu­la­pu­hal­let­tu pin­ta on val­mis käyt­töön, tai halu­tes­sa­si se voi­daan vie­lä käsi­tel­lä esim. maa­laa­mal­la.

REFERENSSIT

Kysy rohkeasti lisää eri vaihtoehdoista!

YHTEYSTIEDOT

Sotkian Valimo Oy

yhteys@sotkianvalimo.fi

03 5437320

Vali­mon­tie 63, 37960 Akaa
Pirk­na­maa, Suo­mi

Y-tun­nus: 1478278–7

Yhteydenottolomake


[recaptc­ha]